Pravidlá sútaže

Pravidlá sútaže

Podmienky súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o výhru ZÁŽITKOVÁ JAZDA NA RALLYE VOZIDLE QALT (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“).


1. Organizátor súťaže

Súťaž ZÁŽITKOVÁ JAZDA NA RALLYE VOZIDLE QALT (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť QALT s. r. o., so sídlom Baška 168, 040 16 Baška, IČO: 31690220, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4655/V (ďalej len „spoločnosť QALT s. r. o.“)


2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.3.2022 do 31.5.2022. V tomto termíne je možné sa prihlásiť do súťaže.


3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do súťaže.


4. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony .

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže zaregistroval v spoločnosti QALT s. r. o. a aby sa mohol zapojiť do súťaže, zakúpi si v spoločnosti QALT s. r. o. akúkoľvek službu alebo tovar, ktorá bude vyfakturovaná na oprávneného účastníka súťaže.

Súťažiaci sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom vyplnenia kartičky, ktorý bude dostupný na recepcii spoločnosti QALT s. r. o., v ktorom je potrebné vyplniť údaje meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ŠPZ vozidla.

Osoba, ktorá si objedná tovar cez e-shop www.skoda-auto.sk sa nemôže zapojiť do súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude konečné, bez možnosti odvolania.


5. Výhra

Výhrou v súťaži je 3x Zážitková jazda na Rallye vozidle QALT. Jeden súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu.


6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Výhercov súťaže žrebuje Organizátor, alebo ním poverená tretia strana, náhodným výberom spomedzi všetkých zapojených, dňa 1.6.2022.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach spoločnosti QALT s. r. o., na web stránke spoločnosti QALT s. r. o.. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaný Organizátorom, alebo ním poverenou treťou stranou, na ním uvedených kontaktoch. Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry finančnú kompenzáciu alebo akúkoľvek inú vecnú cenu.

Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže.

Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom.


7. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra potom prepadá.


8. Ochrana osobných údajov

Poskytnutím osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, e-mailová́ adresa, telefónne číslo, ŠPŽ vozidla, adresa trvalého alebo prechodného pobytu a vek účastník súťaže dobrovoľne udeľuje Organizátorovi súhlas so spracovaním osobných údajov, a to za účelom realizácie súťaže, na účely účasti na súťaži a vyhodnotenia súťaže v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a zákona 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení (ďalej len „Zákon“).

Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas dotknutej osoby – účastníka súťaže, ktorý môžete kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním. Čas platnosti súhlasu uplynie po 8 rokoch od dátumu podpisu súhlasu. Osobné údaje budú poskytované nasledujúcim príjemcom: Organizátorovi súťaže. Osobné údaje nebudú poskytované do tretej krajiny a ani nedôjde k profilovaniu. V prípade výhry osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko budú zverejnené na webových stránkach Organizátora a na sociálnych sieťach. V súvislosti so spracúvaním osobných údajov si Organizátor účastníkov súťaže dovoľuje upozorniť na to, že poskytnutím osobných údajov Organizátorovi súťaže účastník súťaže nadobúda postavenie dotknutej osoby, ktorá má najmä právo na prístup k osobným údajom, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie osobných údajov, právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť údajov, právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (vrátane profilovania) a právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie založené výlučne na automatizovanom spracúvaní (vrátane profilovania). Dotknutá osoba má súčasne právo podať sťažnosť orgánu dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Usporiadateľ vyhovie oprávnenej žiadosti dotknutej osoby vždy v rozsahu, v akom je to technicky možné.

Prípadné otázky týkajúce sa ochrany osobných údajov adresujte Organizátorovi prostredníctvom e-mailovej adresy: qalt@qalt.sk

Právo kedykoľvek odvolať súhlas, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol tento súhlas udelený, môže dotknutá osoba uplatniť nasledujúcimi spôsobmi:

- e-mailovou správou zaslanou na adresu: qalt@qalt.sk

- telefonický na telefónnom čísle: 055/6703 333

- zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Organizátora: Baška 168, 040 16 Baška

Účastník Súťaže, ktorý dobrovoľne poskytol osobné údaje, má právo na: - informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania podľa § 21 Zákona - opravu nesprávnych a doplnenie neúplných osobných údajov v priebehu spracúvania podľa § 22 Zákona - vymazanie osobných údajov podľa § 23 Zákona - obmedzenie spracovania osobných údajov podľa § 24 Zákona - prenos údajov podľa § 26 Zákona - námietku podľa § 27 Zákona

Organizátor môže poskytnúť osobné údaje tretej strane za účelom žrebovania a kontaktovania výhercov.


9. Záverečné ustanovenia

V prípade, že Organizátor bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomáhala či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému prípadu príde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený; to platí aj v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre v rozpore so súťažnými pravidlami, podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair- play.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či výkonom akýchkoľvek súťažných úkonov, účasti v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho s podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať ich v plnom rozsahu.

Účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.

Účastníci sa na súťaži zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, než aké stanoví organizátor.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.


V Košiciach, dňa 1.3.2022