Pravidlá sútaže

Pravidlá sútaže

Podmienky súťaže

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže o výhru ZÁŽITKOVÁ JAZDA NA RALLYE VOZIDLE QALT (ďalej len „súťaž“). Tieto pravidlá sú jediným dokumentom, ktorý v úplnosti a záväzne upravuje pravidlá tejto súťaže (ďalej len „pravidlá súťaže“).


1. Organizátor súťaže

Súťaž ZÁŽITKOVÁ JAZDA NA RALLYE VOZIDLE QALT (ďalej aj ako „súťaž“) organizuje spoločnosť QALT s. r. o., so sídlom Baška 168, 040 16 Baška, IČO: 31690220, zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 4655/V (ďalej len „spoločnosť QALT s. r. o.“)


2. Doba a miesto konania súťaže

Súťaž sa uskutoční v období od 1.3.2022 do 31.5.2022. V tomto termíne je možné sa prihlásiť do súťaže.


3. Osoby oprávnené zúčastniť sa súťaže

Účastníkom súťaže môže byť akákoľvek osoba, ktorá splní podmienky zapojenia sa do súťaže.


4. Podmienky účasti v súťaži

Súťaže sa môže zúčastniť len fyzická osoba staršia ako 18 rokov, ktorá má plnú spôsobilosť na právne úkony .

Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby sa oprávnený účastník súťaže zaregistroval v spoločnosti QALT s. r. o. a aby sa mohol zapojiť do súťaže, zakúpi si v spoločnosti QALT s. r. o. akúkoľvek službu alebo tovar, ktorá bude vyfakturovaná na oprávneného účastníka súťaže.

Súťažiaci sa do súťaže zaregistruje prostredníctvom vyplnenia kartičky, ktorý bude dostupný na recepcii spoločnosti QALT s. r. o., v ktorom je potrebné vyplniť údaje meno a priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a ŠPZ vozidla.

Osoba, ktorá si objedná tovar cez e-shop www.skoda-auto.sk sa nemôže zapojiť do súťaže.

Osoby nespĺňajúce podmienky pre účasť v súťaži a/alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže nebudú do súťaže zaradené. Ak sa ukáže, že sa takáto osoba aj napriek uvedenému stala účastníkom súťaže a/alebo výhercom súťaže (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), môže byť zo súťaže vylúčená (resp. vyradená) a nemá nárok na výhru, ktorá bez náhrady prepadá v prospech organizátora. Organizátor si ďalej vyhradzuje právo vylúčiť účastníka súťaže zo súťaže, a to najmä v prípade, ak bude mať podozrenie, že účastník súťaže dosiahol účasť v súťaži alebo výsledok v súťaži podvodným konaním, konaním v rozpore s týmito pravidlami súťaže alebo konaním v rozpore s dobrými mravmi (bez ohľadu na skutočnosť, či sa bude jednať o konanie účastníka alebo inej osoby). Takéto rozhodnutie organizátora bude konečné, bez možnosti odvolania.


5. Výhra

Výhrou v súťaži je 3x Zážitková jazda na Rallye vozidle QALT. Jeden súťažiaci môže vyhrať iba jednu cenu.


6. Určenie víťaza a oboznámenie o výhre

Výhercov súťaže žrebuje Organizátor, alebo ním poverená tretia strana, náhodným výberom spomedzi všetkých zapojených, dňa 1.6.2022.

Oznámenie o víťazovi súťaže bude zverejnené na sociálnych sieťach spoločnosti QALT s. r. o., na web stránke spoločnosti QALT s. r. o.. Výhercovia tiež budú priamo kontaktovaný Organizátorom, alebo ním poverenou treťou stranou, na ním uvedených kontaktoch. Ak niektorý výherca nebude reagovať na oznámenie výhry do 14 dní a neprejaví záujem výhru si prevziať, stráca na výhru nárok. Organizátor v takom prípade vyžrebuje ďalšieho výhercu.

Výherca nie je oprávnený požadovať od organizátora súťaže namiesto udelenej výhry finančnú kompenzáciu alebo akúkoľvek inú vecnú cenu.

Odovzdanie výhier môže byť podmienené preukázaním splnenia podmienok podľa týchto pravidiel súťaže.

Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom.


7. Spôsob odovzdania výhry

Odovzdanie výhier bude organizačne zabezpečovať organizátor. Výhra bude výhercovi odovzdaná spôsobom a za podmienok dojednaných medzi organizátorom a výhercom. V prípade, ak k vzájomnej dohode nedôjde, výhra potom prepadá.


8. Ochrana osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v aktuálnom znení.

Účel spracovania: usporadúvanie spotrebiteľských súťaží, vyhodnotenie súťaže a odovzdanie výhry

Ak sa rozhodnete zúčastniť sa niektorej súťaže, ktorú organizujeme v rámci našich aktivít, použijeme Vaše údaje, ak ste účastníkom súťaže, resp. Vaše údaje aj údaje vášho potomka, ak ste zákonným zástupcom účastníka súťaže, aby sme Vás mohli zaradiť medzi účastníkov, vyhodnotenia súťaže a zaslanie alebo odovzdanie výhry. Tieto činnosti môžeme vykonávať sami alebo prostredníctvom tretích osôb - agentúr. 


Oprávnenie na spracúvanie:

Spracúvanie musíme vykonávať, pretože je to nevyhnutné na to, aby sme mohli splniť svoje záväzky z vyhlásenej súťaže. Poskytnutie Vašich osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a ak ich neposkytnete, môžete tým spôsobiť, že nebudete zaradení do súťaže. V prípade výhry súhlasíte so zverejnením Vašich osobných údajov na sociálnych sieťach a webovej stránke prevádzkovateľa v rozsahu meno a fotografia (podobizeň).


Kategórie osobných údajov, ktoré spracovávame:

Identifikačné údaje, kontaktné údaje ako napr. titul, meno, priezvisko, prezývka, kontaktné údaje (ako tel. číslo a email), adresa doručenia, splnenie podmienok súťaže


Doba spracúvania a archivácie:

po dobu trvania súťaže, vyhlásenia víťaza a riadneho odovzdania výhry, maximálne 1 rok od ukončenia súťaže


Kategória spracovateľov alebo príjemcov, ktorým osobné údaje môžeme poskytnúť:

Agentúry zabezpečujúce chod súťaže, Slovenská pošta a kuriérske spoločnosti v prípade doručenia výhry.

Vaše osobné údaje môžu byť na požiadanie poskytnuté orgánom verejnej moci, najmä súdom, Polícii Slovenskej republiky a ďalším orgánom činným v trestnom konaní v nevyhnutnom rozsahu a v medziach zákona.


Zdroj údajov:

Priamo od Vás - súťažiacich.


Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo nadnárodným spoločnostiam:

V rámci uvedeného spracúvania sa Vaše osobné údaje nebudú odovzdávať do tretích krajín ani nadnárodným spoločnostiam.


Automatizované rozhodovanie na základe osobných údajov:

V rámci tohto spracúvania k nemu nedochádza.


Aké máte práva?

V súvislosti so zapojením sa do súťaže a postavením tzv. dotknutej osoby máte nasledovné práva:

Právo na prístup k osobným údajom, Právo na odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov, Právo na opravu nepresných či nesprávnych údajov a doplnenie neúplných údajov, Právo na výmaz údajov v prípade, ak zanikne účel spracúvania, alebo pokiaľ sú osobné údaje spracúvané nezákonne, Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, Právo na prenosnosť údajov, na základe ktorého môže dotknutá osoba získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, v štruktúrovanom a strojovo čitateľnom formáte, a to buď pre seba, alebo pre iného prevádzkovateľa osobných údajov, Právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov vrátane profilovania, Právo podať sťažnosť u dozorného orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. 


Ostatné informácie:

Osobné údaje môžu byť predmetom archivácie vo verejnom záujme a použité pre účely vedeckého, historického alebo štatistického výskumu. Osobné údaje môžu byť takisto v odôvodnených prípadoch predmetom spracúvania na účely riešenia právnych záležitostí vrátane plnenia povinností voči orgánom verejnej správy, sledovania a priebežné vyhodnocovanie právnych rizík. Viac o spracovaní osobných údajov a právach, ktoré Vám prináležia sa viete dočítať na www.qalt.sk/info/gdpr.


Kontaktné údaje Organizátora (prevádzkovateľa):

V prípade akýchkoľvek otázok v súvislosti so spracovaním osobných údajov, uplatnenia práv a pod. nás neváhajte kontaktovať prostredníctvom kontaktných údajov:

- e-mailovou správou zaslanou na adresu: qalt@qalt.sk ,

- telefonicky na telefónnom čísle: 055/6703 333 ,

- zaslaním písomnej žiadosti na korešpondenčnú adresu Organizátora: Baška 168, 040 16 Baška.


9. Záverečné ustanovenia

V prípade, že Organizátor bude mať oprávnené podozrenie na podvodné, nepoctivé alebo nekalé jednanie súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomáhala či mohla pomôcť k výhre, alebo pokiaľ k takému prípadu príde, bude súťažiaci zo súťaže vylúčený; to platí aj v prípade iného jednania súťažiaceho či inej osoby, ktorá súťažiacemu pomohla či mohla pomôcť k výhre v rozpore so súťažnými pravidlami, podmienkami alebo so zásadami poctivej súťaže a fair- play.

Organizátor nezodpovedá za žiadne škody spôsobené prípravou či výkonom akýchkoľvek súťažných úkonov, účasti v súťaži ani výhrami v súťaži alebo v súvislosti s nimi.

Organizátor súťaže je oprávnený s konečnou platnosťou vylúčiť súťažiaceho s podvodným jednaním alebo jednaním, ktoré je v rozpore s dobrými mravmi, spôsobilým ovplyvniť výsledky tejto súťaže. Toto rozhodnutie Organizátora je konečné, bez možnosti odvolania.

Účasťou v súťaži vyjadruje súťažiaci svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich dodržiavať ich v plnom rozsahu.

Účasť v súťaži nie je možné vymáhať právnou cestou.

Účastníci sa na súťaži zúčastňujú s vedomím, že nemôžu požadovať ceny v celkovom rozsahu ani v jednotlivých prípadoch vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, než aké stanoví organizátor.

Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek pozmeniť alebo upraviť pravidlá súťaže či súťaž prerušiť, odložiť či odvolať bez udania dôvodov.


V Košiciach, dňa 1.3.2022